Tác Giả : Nguyễn Đức Mạnh

Gieo Thoi là tên bút danh của tác giả Nguyễn Đức Mạnh
Nguyễn Đức Mạnh:(1983)
Quê Quán: Chí Linh, Hải Dương
Ngành Nghề: Công Nghệ Thông Tin
Kỹ Năng: Hội Họa, Thơ
   

Những Tác Phẩm Của Tác Giả:  ,