Tác Giả : Nguyễn Đức Mạnh

Gieo Thoi là tên bút danh của tác giả Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh:(1983)
Quê Quán: Chí Linh, Hải Dương
Ngành Nghề: Công Nghệ Thông Tin
Kỹ Năng: Hội Họa, Thơ
Facebook: Nguyễn Đức Mạnh

 

Nguyễn Đức Mạnh

 

Những Tác Phẩm Của Tác Giả:  ,