Rượu cuối ngày

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Rượu rồi ta đã uống say
Anh em câu chén cuối ngày bôn ba
Tuổi đời một bước xông pha
Xông não đôi chút nhưng mà tự tin
Ba nhăm tuổi có tầm nhìn
Làm sao cho tỏ vạn nghìn chữ tin.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả