Tác Giả : Dân Gian

Văn hóa dân gian (foklore, lore trong tiếng Anh) là truyền thống của một nền văn hóa, cận-văn hóa hoặc nhóm. Nó bao gồm lịch sử truyền miệng, như huyền thoại, tục ngữ, thành ngữ, truyện kể, truyện cổ tích, truyện cười; các truyền thống kiến trúc hay các đồ chơi dân gian, thủ công; các phong tục, tập quán, các truyền thống lâu đời; các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật truyền thống.

Những Tác Phẩm Của Tác Giả: