Bắt người có tóc, ai bắt kẻ trọc đầu

Cùng Tác Giả