Tác Giả : Tố Hữu

Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là một nhà thơ tiêu biểu của thơ cách mạng Việt Nam, đồng thời ông còn là một chính khách, một cán bộ cách mạng lão thành. Wikipedia
Ngày/nơi sinh: 4 tháng 10, 1920, Thành phố Hội An
Ngày mất: 9 tháng 12, 2002, Hà Nội

to huu

Những Tác Phẩm Của Tác Giả: