Tác Giả : Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ, nhà chính trị Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin. Ông là cựu sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Wikipedia
Ngày/nơi sinh: 15 tháng 4, 1943 (80 tuổi), Phong Hoà
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Nghề nghiệp: nhà thơ, chính trị

Những Tác Phẩm Của Tác Giả: