Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

Cùng Tác Giả