Nhân Sinh

Nhân Sinh

—+++—

Tứ đại kỳ thư lưu truyền mãi

Hiểu chuyện thánh hiền có những ai

Lòng thành giác ngộ…tâm trong sáng

Nhân quả hiển nhiên…thiện mãi dài

                                  Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Theo Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam, triết lý nhân sinh được hiểu như sau: Nhân sinh là cuộc sống của con người ta. Nhân sinh quan là lập trường của một người trong việc nhận xét mọi mặt của cuộc sống, nhân sinh quan tức là quan niệm về sự sống con người.

 

Cùng Tác Giả