XỬ THẾ

XỬ THẾ
—-+++—-

Tự ái cá nhân nên kìm chế
Chữ lễ hàng đầu chớ trách chê
Đừng vì cậy tài mà kiêu ngạo
Ơn nghĩa ở đời tránh san xê
Cương nhu hợp nhẽ là xu thế
Hiểu biết gom thân vận bén nghề
Câu nói ở trên từ kinh sử
Tối đa tường tỏ chớ bỏ bê

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả