HÃM

HÃM
——++++++——
Tâm đức đứng đầu là một nhẽ
Chớ thấy thiệt hơn để hăm he
Đời người ngắn dài đều một kiếp
Sống sao trên dưới thuận người nghe

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả