PHẬT TẠI TÂM

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

PHẬT TẠI TÂM
—–++++—–

Cõi trần thường lắm bi ai
Trải qua khổ hạnh cam lai hiểu đời.
Phật tâm giác ngộ sáng ngời
Tiếng lòng thanh tịnh mở lời tinh hoa
Bỏ buông buồn tủi đã qua
Giác thành chính quả hạnh là vô tư.
Vẻ vui an phận định cư
Vẹn toàn gia thất..phật từ tại tâm!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

phật tại tâm,thanh tịnh

Cùng Tác Giả