ĐỘC BƯỚC 2

ĐỘC BƯỚC 2
—-+++—-

Vẫn mãi dòng đời một bóng ai
Đêm thu hiu quạnh sải vẫn dài
Dòng đời ngược xuôi ôi… sôi sục
Phấn lên tiến tới thoát cảnh nhoài
Người thì cũng vậy trong mê mải
Ta đây chí hướng thích ngày mai
Để cho yên định là lẽ phải
Tương lai tươi sáng mãi mãi hoài

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh
Đêm Thu: 2019

 

Cùng Tác Giả