SUY NGẪM

SUY NGẪM
-++-

Thể xác ta đau không phải nghĩ
Tâm sầu sao ta phải ngẫm suy
Đời bạc cho ta nghiệm những gì
Hướng sống phải vui và phát huy
Nhiều lúc tâm tưởng như đột quỵ
Thân lừa ưa nặng muốn phát huy
Bởi rằng khốn khó chớ phải quỳ
Vững bước đi lên hướng vinh quy

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

nghĩ,suy ngẫm,tâm sầu,khốn khó,chớ phải quỳ

Cùng Tác Giả