THÔN NAM SƠN TIỂU KHẾ

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

村 南 山 小 憩

閑 身 南 北 片 雲 輕,
半 枕 清 風 世 外 情。
佛 界 清 幽 塵 界 遠,
庭 前 噴 血 一 鶯 鳴。

DỊCH ÂM:
Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh,
Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình.
Phật giới thanh u, trần giới viễn,
Đình tiền phún huyết nhất oanh minh.

DỊCH NGHĨA:
“Tạm nghỉ ở núi thôn nam”. Thân nhàn như
đám mây nhẹ bay khắp nam, bắc. Gió mát thổi
bên gối, tâm tình để ngoài cuộc đời. Cõi Phật
thanh u, cõi trần xa vời. Trước sân, hoa đỏ
như máu, một chiếc oanh kêu.

DỊCH THƠ:

TẠM NGHỈ NÚI THÔN NAM
Thân nhàn Nam Bắc áng mây trôi,
Bên gối gió qua, nhẹ việc đời.
Cõi Phật thanh u, xa cõi tục
Trước sân hoa đỏ, tiếng oanh vui.

Cùng Tác Giả